Yrityskokoluokkien raja-arvot nousemassa

4.7.2024 HM 0 .

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kirjanpitolain muuttamisesta (HE 76/2024 vp). Ehdotuksella on tarkoitus panna täytäntöön tilinpäätöstä koskevan direktiivin muutos mikroyritysten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten kokoluokkien raja-arvojen osalta. Käytännössä euromääräisiä raja-arvoja korotettaisiin toteutunutta inflaation muutosta vastaavasti.

Jatkossa raja-arvot olisivat seuraavat:
Mikroyrityksillä tase 450.000 euroa, liikevaihto 900.000 euroa, työntekijämäärä 10 henkilöä.
Pienyrityksillä tase 7,5 miljoonaa euroa, liikevaihto 15 miljoonaa euroa, työntekijämäärä 50 henkilöä.
Keskikokoisilla yrityksillä tase 25 miljoonaa euroa, liikevaihto 50 miljoonaa euroa, työntekijämäärä 250 henkilöä.

Yritys kuuluu mainittuun kokoluokkaan, mikäli sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi raja-arvoista. Mikäli vähintään kaksi raja-arvoa ylittyy, kuuluu yritys seuraavaan kokoluokkaan. Suuryrityksiksi luetaan yritykset, joilla vähintään kaksi keskikokoisten yritysten raja-arvoista ylittyy.

Muutosesityksen perusteluiden mukaan kymmenen vuoden aikana 2013 – 2023 kumulatiivinen inflaatio oli euroalueella 24,3 prosenttia. Tämän mukaisesti komissio on pitänyt asianmukaisena korottaa kokoluokkien euromääräisiä raja-arvoja 25 prosentilla. Työntekijämääriin perustuvia raja-arvoja ei ole esitetty muutettaviksi.

Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan muutoksia saadaan soveltaa myös tilikaudella, joka on alkanut ennen lakimuutoksen voimaantuloa, jos tilikausi on alkanut 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Tilintarkastusvelvollisuus pysyy ennallaan kokoluokkien raja-arvojen muutoksesta huolimatta. Nykyiset tilintarkastusrajat ovat olleet voimassa vuodesta 2007 lähtien. Niitä yritettiin korottaa vuonna 2018 vastaamaan mikroyritysten kokoluokkien raja-arvoja. Tuolloin suurin osa esitysluonnoksesta lausuneista kuitenkin vastusti esitystä mm. harmaan talouden lisääntymisriskin ja taloudellisen tiedon luotettavuuden heikentymisen vuoksi. Vastustuksen johdosta hallitus päätyi olemaan antamatta lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä kokonaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamista pienille yrityksille. Työryhmän esityksen mukaan mikrokokoiset yritykset olisivat voineet tietyin edellytyksin päättää tilintarkastusta kevyemmän yleisluonteisen tarkastuksen toimittamisesta. Marraskuussa 2020 päättyneen lausuntokierroksen jälkeen hallitus ei antanut esitystä pienyritysten tilintarkastuksen muuttamiseksi.

Suomessa on muihin EU-maihin verrattuna erittäin alhaiset tilintarkastusrajat. Kun nyt mikroyrityksen kokoluokkien raja-arvoja korotetaan 25 prosentilla edeltäneen kymmenen vuoden inflaation mukaisesti, olisi myös Suomen tilintarkastusrajoja syytä pohtia uudelleen. Uusiin mikroyritysten euromääräisiin raja-arvoihin verrattuna tilintarkastusvelvollisuuden raja on vain noin viidesosa.

Vuodesta 2007 lähtien samana pysyneet euromääräiset tilintarkastusrajat ovat käytännössä kiristäneet tilintarkastuksen toimittamisvelvollisuutta, kun edes inflaation vaikutusta ei ole missään vaiheessa otettu rajoissa huomioon. Nykyisessä hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi keventää yritysten hallinnollista taakkaa. Tilintarkastusrajojen korottaminen olisi tärkeää erityisesti mikroyrityksille, joilla tilintarkastuksen ei pitäisi perustua pakkoon vaan omistajien tai rahoittajien tarpeisiin.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies

Lue lisää:
Hallituksen esitys 76/2024
Velvollisuus valita tilintarkastaja