Peitelty osinko

25.12.2022 HM 0 .

Peitellyn osingon verotus muuttui vuoden 2023 alusta. Aiempien säädösten mukaan peitellystä osingosta oli pääsääntöisesti 75 prosenttia ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Vuoden 2023 alusta koko peitelty osinko verotetaan saajansa ansiotulona.

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. Lisäksi peitellyllä osingolla tarkoitetaan omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta menevän veron välttämiseksi jaettuja varoja.

Peiteltyä osinkoa koskevat säännökset voivat tulla sovellettaviksi, jos yhtiön osakas on osakasasemansa perusteella saanut sellaista taloudellista etua, jota ei riippumattomien osapuolten välillä olisi syntynyt. Peitellyksi osingoksi katsottavan edun saajana voi olla myös osakkaan omainen, mutta veroseuraamukset kohdistuvat kuitenkin pääsääntöisesti osakkaaseen. 

Peiteltyä osinkoa muodostuu aina niissä tapauksissa, joissa osakeyhtiön varoilla maksetaan osakkaan yksityisiä menoja. Tällaisia ovat esimerkiksi osakkaan yksityistalouden kulut tai harrastustoimintaan liittyvät menot. Peiteltyä osinkoa voi syntyä myös silloin, jos osakas käyttää yhtiön omaisuutta yksityistaloudessaan maksamatta siitä yhtiölle markkinahintaista vuokraa taikka ilman, että omaisuuden käyttämisestä saatua etua on käsitelty luontoisetuna palkkakirjanpidossa.

Konkreettisia esimerkkejä peitellyn osingon soveltamiskäytännöstä löytyy asiaa koskevasta verohallinnon ohjeesta. Ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2023 alussa voimaan astunut lainmuutos.

Verotuskäytännön muuttaminen peitellyn osingon kohdalla oli mukana jo nykyisen hallituksen ohjelmassa joulukuussa 2019 yhtenä aggressiivisen verosuunnittelun vastaisena toimena. Hallituksen esitys lain muuttamisesta annettiin lopulta lokakuussa 2022.

Hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä eduskunnan valtiovarainvaliokunta piti perusteltuna, että peitelty osinko katsotaan kokonaan veronalaiseksi tuloksi. Valiokunta totesi, että peitelty osinko on yleensä seurausta laittomasta varojen jaosta osakkaalle. Tämän vuoksi valiokunta katsoi, että peiteltyä osinkoa ei tule verottaa samoin kuin avointa osinkoa. Valiokunta korosti lisäksi sääntelyn ennaltaehkäisevää vaikutusta.

Peitelty osinko aiheuttaa veroseuraamuksia sekä saajalleen että myös peiteltyä osinkoa antaneelle yhtiölle. Vuoden 2023 alusta alkaen koko peitelty osinko katsotaan siis saajansa veronalaiseksi ansiotuloksi. Peitelty osinko lisätään saajansa muihin ansiotuloihin ja verotetaan kuten muutkin ansiotulot, jolloin valtionvero määräytyy vielä progressiivisen veroasteikon mukaisesti.

Peiteltyä osinkoa jakaneessa yhtiössä menetellään kuten peiteltyä osinkoa ei olisi annettukaan. Verotuksessa yhtiölle siis tuloutetaan saamatta jäänyt tulo tai perusteettomasti vähennetty meno. Menettely johtaa näin kaksinkertaiseen verotukseen. Lisäksi peitelty osinko havaitaan usein vasta verotarkastuksessa, jolloin sanktiona on lähes poikkeuksetta myös veronkorotukset ja viivästysseuraamukset.

Peitelty osinko johtaakin yleensä huomattaviin veroseuraamuksiin ja vuoden 2023 alusta seuraamukset kiristyivät entisestään. Sen vuoksi yritysten on syytä kiinnittää säännöksiin yhä enemmän huomiota. Pitää myös muistaa, että verotusta ei saa myöhemmin oikaistuksi edes korjaamalla tai peruuttamalla jo tehdyt toimet. Törkeimmissä tapauksissa peitelty osinko voi johtaa jopa rangaistukseen veropetoksesta taikka kirjanpitorikoksesta.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies

Lue lisää:
Verohallinnon ohje peitellystä osingosta