Käyttöpääomatarpeen pienentäminen yrityksen omilla toimilla

27.11.2022 HM 0 .

Yrityksille aiheutuu toiminnastaan lähes poikkeuksetta kustannuksia ennen niistä syntyvää tuloa. Esimerkiksi raaka-aineet, tuotannon kulut ja palkat, vuokrat ja monet muut menot on maksettava ennen kuin yritys pääsee myymään toimintansa tuloksia. Tätä yrityksen toiminnan pyörittämiseen sitoutuvaa lyhytaikaista rahantarvetta kutsutaan käyttöpääomaksi.

Käyttöpääoman tarvetta lisää vielä yrityksen asiakkailleen antama maksuaika. Toisaalta ostoille saatava maksuaika pienentää käyttöpääoman tarvetta. Yrityksen toimiala vaikuttaa usein merkittävästi käyttöpääoman tarpeeseen. Tavatonta ei esimerkiksi ole, että yrityksen päivittäiset kulut vaativat jopa 3 – 4 kuukauden rahoitusta ennen tulon syntymistä.

Käyttöpääoman rahoituksesta voi aiheutua yritykselle myös suoranaisia kustannuksia, jos tulorahoitusta odotettaessa joudutaan turvautumaan vieraaseen pääomaan. Tyypillisiä ovat vaikkapa käyttöpääomalainat ja luotolliset pankkitilit.

Yleensä yrityksissä kiinnitetään käyttöpääoman tarpeeseen vähemmän huomiota, kuin vaikkapa investointien rahoittamiseen. Varsin tavallista myös on, että voimakkaassa kasvussa oleva yritys tarvitsee paljon käyttöpääomaa ja voi tämän vuoksi ajautua jopa maksuvaikeuksiin. Kovaa voittoakin takova yritys voi samasta syystä olla vaikeuksissa.

Yrityksen omilla toimilla on mahdollista vaikuttaa käyttöpääoman tarpeeseen hyvinkin merkittävästi. Edellä on jo mainittu asiakkaille annettavat maksuajat. Niitä lyhentämällä kassan kierto nopeutuu ja toiminnan pyörittämisen vaatima rahantarve pienenee.

Suurille yrityksille myyvät pienyritykset joutuvat valitettavan usein antamaan hyvin pitkiä maksuaikoja. Niinpä 45 – 60 päivän maksuajat ovat melko yleisiä ja joissakin tapauksissa on nähty jopa 90 päivän maksuaikoja. Pienyritykset ovat tässä usein pakkoraossa, kun ne eivät myynnin menettämisen pelossa uskalla vaatia lyhempää maksuaikaa. Maksuaikalakiin on esitetty muutosta useaan eri otteeseen, mutta toistaiseksi vaatimukset eivät ole johtaneet lainsäädäntötoimenpiteisiin.

Laskutusprosessit on myös syytä hioa kuntoon. Viiveet omassa laskutuksessa lisäävät aivan turhaan käyttöpääoman tarvetta. Usein kuulee yrittäjän sanovan, että kovan kiireen takia ei ehdi laskuttamaan ajoissa. Voi jopa olla, että laskutusprosessin nopeuttamista ei ole tullut edes ajatelleeksi. Tällöin on syytä pysähtyä miettimään, miten laskutusrytmiä voi nopeuttaa.

Isompien projektien laskutus on hyvä sopia pilkottavaksi pienempiin osiin. Jatkuvissa projekteissa tai palveluissa on hyvä pitää selkeät laskutusrutiinit. Myyntireskontran aktiivinen seuranta sekä erääntyneiden laskujen maksuhuomautukset ja tarvittaessa perintä on myös tärkeää.

Myyntilaskujen rahoitusta tarjoavia yrityksiä on nykyisin paljon ja niitä myös käytetään usein. Tällöin yritys saa myyntilaskuistaan rahaa käyttöönsä nopeammin. Eri rahoitusyhtiöiden ehdot vaihtelevat suuresti ja rahoituskustannukset voivat nousta varsin merkittäviksi. Tavatonta ei ole sekään, että vuosikoroksi muutettuna rahoituskustannus voi nousta moneen kymmeneen prosenttiin rahoitetusta määrästä. Rahoitusyhtiöiden tarjoamiin ehtoihin onkin aina syytä perehtyä erittäin huolellisesti. Pahimmassa tapauksessa rahoituksesta aiheutuvat kustannukset syövät nopeutuvasta rahankierrosta syntyvät hyödyt.

Vastaava vaikutus, kuin myyntilaskujen maksuajan lyhentämisellä, on ostolaskuille saatavalla pidemmällä maksuajalla. Tämäkin kannattaa pitää mielessä ja kysyä tavarantoimittajilta mahdollisuuksia pidempiin maksuaikoihin. Pyyntöä on helppo perustella, jos joutuu vaikkapa antamaan omille asiakkailleen pitkiä maksuaikoja.

Yrityksen taseen saldojen ymmärtäminen on myös käyttöpääomatarpeen kannalta tärkeää. Yksi harvemmin ajateltu käyttöpääoman sitoja on tehoton varasto. Siihen voi sitoutua hyvinkin paljon rahaa. Joskus tilanne voi olla sellainenkin, että taseessa kurantiksi oletettu varasto on todellisuudessa merkittävältä osaltaan epäkuranttia. Vaihto-omaisuuden optimointi onkin myös käyttöpääomatarpeen kannalta tärkeää.

Epäkurantit myyntisaamiset ovat samassa asemassa. Niiden myötä tase saattaa näyttää edelleen hyvältä, mutta todellisuudessa myyntisaamisten kiertoaika venyy aivan liian pitkäksi.

Jos käyttöpääomaa ei ole tarpeeksi eikä sen tarvetta pystytä yrityksen omilla toimilla pienentämään riittävästi, tarvitaan toiminnan pyörittämiseen lisää joko omaa tai vierasta pääomaa. Käytettävissä olevia vaihtoehtoja on paljon. Yrittäjä tai yrityksen omistajat voivat sijoittaa yritykseen omaa pääomaa. Siihenkin on useita tapoja.

Ellei oman pääoman lisäämiseen ole mahdollisuuksia, riippuvat saatavilla olevan vieraan pääoman vaihtoehdot ja varsinkin sen kustannukset mm. tarjottavana olevista vakuuksista, liiketoiminta- tai kehittämissuunnitelman uskottavuudesta, yrityksen markkina-asemasta sekä joskus jopa yrityksen omistajien halukkuudesta luopua jostakin osasta omistuksestaan tai määräysvallastaan.

Pakkotilanteessa yrityksen neuvotteluasema ei koskaan ole hyvä, joten yrityksen mahdollisuudet omilla toimillaan pienentää käyttöpääomansa tarvetta on aina syytä käydä läpi ensin.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies