Pysyvät asiantuntijapalvelut yritysjohdon tukena

16.4.2021 HM 0 .

Yritystoiminnassa on viime vuosina ryhdytty käyttämään johtamisen tukena yhä enemmän ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka sidotaan yritykseen projektiluontoista toimeksianto- tai konsultointisopimusta tiiviimpään yhteistyöhön. Nämä mallit ovat vähitellen levinneet isommista yhtiöistä myös pienempien yritysten johtamisjärjestelmiin.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n pörssiyhtiöitä varten hyväksymä hallinnointikoodikin korostaa yhtiön hallituksen monimuotoisuutta, joka tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuuden nähdään edistävän kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä taitoa tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenet valitaankin pääosin yhtiön ulkopuolelta.

Myös muut kuin pörssiyhtiöt tarvitsevat menestyksensä tukena monimuotoista ulkopuolista näkemystä. Tätä on mahdollista hankkia monilla eri tavoilla. Yrityksen hallitukseen voidaan valita ulkopuolisia asiantuntijoita jäseniksi tai puheenjohtajaksikin. Ulkopuoliselta ja riippumattomalta hallitusjäseneltä edellytetään yleensä laaja-alaista kokemusta ja taitoa yritystoiminnan johtamisesta, mutta usein haetaan myös jotakin erityisosaamista, jota yhtiöllä itsellään ei ole.

Yhtiön hallituksen toiminta perustuu lakiin ja on siksi usein ainakin jossain määrin melko muodollista. Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii mm. yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Yhtiön hallituksen toimivalta on kuitenkin hyvin laaja, joten ulkopuolisten asiantuntijajäsenten käytöllekin on toki perusteensa. Ulkopuolisten jäsenten osaamisen ja ammattitaidon myötä hallituksen työskentelyä on usein mahdollista selkeyttää sekä ohjata yhtiön tulevaa toimintaa tai strategiaa haluttuun suuntaan.

Hallitustyöskentelyä vapaamuotoisempaa neuvontaa on yhtiöissä alettu hankkia myös advisory board järjestelyillä. Siinä yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita kutsutaan antamaan usein strategisen tason neuvoja yrityksen johdolle. Malli on erittäin käyttökelpoinen varsinkin silloin, kun toivotaan näkemyksiä yrityksen jokapäiväisen toiminnan ulkopuoliselta taholta. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa yhtiön strategian muutoksen, kansainvälistymisen tai yritysoston valmistelun.

Ulkopuolista asiantuntemusta voidaan yritykseen hankkia toki monilla muillakin tavoilla. Mallina voi olla vaikkapa johtoryhmätyöskentely, johon kutsutaan mukaan joko pysyvä tai vaihtuva asiantuntija. Erityyppiset yhteistyöjärjestelyt hallituksen ja advisory boardin sekä toisaalta johtoryhmän kanssa voivat myös olla toimivia.

Asiantuntijamallin valinnassa on tärkeää ensinnäkin miettiä, minkälaista tehtävää asiantuntijoille ollaan antamassa. Kannattaa myös pohtia, onko asiantuntijatarve pysyvää vai onko kysymys rajoitetusta ajasta. Mitä tärkeämmästä tehtävästä ja pidemmästä tarpeesta on kysymys, sitä järkevämpää on rakentaa malli joko hallitusjäsenyyden tai advisor boardin pohjalle.

Mallien valinnassa on hyvä muistaa se, että hallitusjäsenyys on aina ilmoitettava kaupparekisteriin ja se on siten julkinen tieto. Muut mallit eivät välttämättä ole julkisia, joskin ainakin isommissa yrityksissä advisor board on yleensä julkinen ja sillä haetaan usein myös yrityksen tunnettuuden tai brändin nousua. Muissa malleissa toiminta voidaan myös sovittaa vapaamuotoisemmin kulloistenkin tarpeiden mukaisesti.

Yhtiön hallituksella on lakiin perustuva laaja päätöksentekovalta. Vastaavasti lakisääteisten tai yhtiöjärjestykseen perustuvien velvoitteiden laiminlyönnistä seuraa myös vastuu. Muissa malleissa ei ole päätösvaltaa, vaan kysymys on enemmän neuvonnasta ja päätösten tekeminen jää yhtiön hallitukselle tai toimitusjohtajalle.

Asiantuntijamallilla yritys voi hankkia vaikkapa täsmäosaamista strategisiin päätöksiin, ulkopuolista näkemystä ja innovointia muutostilanteisiin taikka vain sparrausta ja tukea päivittäiseen toimintaan. Olivatpa tarpeet ja toiveet sitten minkälaisia tahansa, antaa ulkopuolisen asiantuntijuuden hyödyntäminen erinomaiset mahdollisuudet kaikille yrityksille toiminnan kehittämiseen.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies