ALV-alarajahuojennuksen poistumisen sudenkuopat

25.5.2024 HM 0 .

Lue myös: Uudeksi ALV-alarajaksi 20.000 euroa

EU-direktiivin muutoksen myötä arvonlisäveron alarajahuojennus on poistumassa 1.1.2025 alkaen. Asiaa koskeva hallituksen esitys on nyt annettu. Odotettua arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korotusta nykyisestä 15.000 eurosta ei esitykseen sisälly, vaikka useat tahot sitä esitysluonnoksesta antamissaan lausunnoissa vaativat. Jopa Verohallinto esitti alarajan nostamista ohjaus- ja valvontatehtäviin tarvittavan vähäisemmän henkilöstöresurssimäärän vuoksi.

Alarajahuojennuksen poistumiseen on nyt myös jäämässä ainakin kaksi selvää sudenkuoppaa. Tämä koskee toisaalta niitä yrityksiä, joiden liikevaihto on nyt yli 15.000 euroa mutta alle 30.000 euroa. Näitä yrityksiä on hallituksen esityksen mukaan noin 30 000 eli varsin merkittävä määrä. Lisäksi sudenkuoppa on olemassa vapaaehtoisesti alv-rekisteriin hakeutuneilla yrityksillä, joiden liikevaihto jää alle 15.000 euron. Näitäkin yrityksiä on noin 18 000 eli huomattava määrä sekin.

Verottomuuden edellytyksenä otettaisiin jatkossa huomioon elinkeinonharjoittajan liikevaihto nykyistä pidemmältä ajanjaksolta. Kulloinkin kulumassa olevan kalenterivuoden lisäksi otettaisiin huomioon myös edeltävän kalenterivuoden liikevaihto. Verottomuutta ei siis voisi soveltaa, vaikka kulumassa olevan kalenterivuoden liikevaihto jäisi alle 15.000 euron, mikäli edeltävän kalenterivuoden liikevaihto on ylittänyt raja-arvon.

Tämä merkitsee sudenkuoppaa nykyiseltä liikevaihdoltaan 15.000 – 30.000 euron yrityksille. Kalenterivuodelta 2024 ne ovat tietenkin vielä oikeutettuja alarajahuojennukseen, mutta samalla ne menettävät mahdollisuuden vuoden 2025 alarajaan. Tämä tapahtuu siitä syystä, että vuonna 2024 ylitetty 15.000 euron liikevaihto estää alv-rekisteristä poistumisen myös vuonna 2025, vaikka liikevaihto silloin jäisikin alle alarajan.

Alv-rekisteristä poistuminen estyy vuonna 2025 siinäkin tapauksessa, että liikevaihto olisi vuonna 2024 vain vähän yli 15.000 euroa. Tämä on erittäin ongelmallista, kun yrityksille ei nyt jää kohtuullista aikaa pohtia muutosten vaikutuksia omaan toimintaansa ja sen jatkamisedellytyksiin eikä välttämättä myöskään todellisia mahdollisuuksia muokata nykyistä toimintaansa jäljellä olevan varsin lyhyen siirtymäajan puitteissa.

Vapaaehtoisesti arvonlisäverolliseksi hakeutuneiden yritysten kohdalla tapahtuu myös merkittävä muutos. Nykyisin ne ovat saaneet alle 15.000 euron liikevaihdosta mahdollisesti maksettavaksi jäävän arvonlisäveron alarajahuojennuksena takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli ne eivät huomaa poistua alv-rekisteristä viimeistään lainmuutoksen voimaantullessa, ne joutuvat jatkossa huojennuksen poistuessa tilittämään maksettavaksi jäävän arvonlisäveron jopa alle 15 000 euron liikevaihdostakin.

Sanottu muutos on seurausta siitä, että arvonlisäverolain mukainen vähäisen toiminnan alaraja 15.000 euroa ei koske niitä yrityksiä, jotka on oman ilmoituksensa perusteella merkitty verovelvolliseksi (AVL 3 §). Näiden yritysten nykyinen oikeus saada alle 15.000 eurosta koko tilitettävä vero takaisin alarajahuojennuksena sisältyy arvonlisäverolain 14 a lukuun (AVL 149 a §), joka lakimuutoksen myötä kumotaan.

Jatkossa tarvitaan myös ohjausta kesken kalenterivuoden tapahtuville alarajan ylityksille huomattavasti nykyistä enemmän, kun verovelvollisuuden alkaminen tapahtuu vasta alarajan ylittämisajankohdasta lukien eikä takautuvasti jo tilikauden alusta alkaen kuten nykyisin.

Verovelvollisuuden alkaminen alarajan ylityshetkellä ei ole kirjanpidollisesti tai laskutusteknisesti ongelmatonta, kun ylitys voi tapahtua kesken vuorokauden tai jopa kesken yhtä myyntitapahtumaa tai yhden laskun tekemistä. Tässä tulee ongelmia ainakin myös aiempien ostojen vähennyskelpoisuuden määrittelyssä, jos aiemmin hankittuja hyödykkeitä luovutetaan vasta alarajan ylittymisen jälkeen. Pienimmille yrityksille aiheutuva lisätyö ja hallinnollinen taakka on erittäin huomattava ja myös Verohallinnolle aiheutuu tästä merkittävästi lisää ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Lakimuutos on tulossa voimaan 1.1.2025 ja sitä sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Lakia sovellettaisiin myös lain voimaantulon jälkeiseen tilikauden osaan, jos tilikausi on alkanut ennen lain voimaantuloa.

Mikäli eduskuntakäsittelyssä ei koroteta arvonlisäveron alarajaa tai muuteta lakimuutoksen voimaantulosäännöstä, on nyt alarajahuojennuksen piirissä olevien pienten yritysten oltava tarkkana edellä mainittujen sudenkuoppien takia. Toivottavasti Verohallinnolta saadaan näistäkin asioista seikkaperäistä ohjeistusta hyvissä ajoin ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies

Lue lisää:
Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu
Hallituksen esitys
Verohallinnon tiedote