Arvonlisäveron alarajahuojennus

17.12.2022 HM 0 .

Lue myös: Uudeksi ALV-alarajaksi 20.000 euroa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille alv-rekisteriin kuuluville yrittäjille ja yrityksille, joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30.000 euroa. Mikäli liikevaihto on enintään 15.000 euroa, saa yritys huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

Jos yrityksen liikevaihto on yli 15.000 euroa mutta alle 30.000 euroa, saa yritys huojennuksena osan arvonlisäverosta. Huojennus pienenee lineaarisesti liikevaihdon kasvaessa ja lakkaa liikevaihdon noustessa 30.000 euroon.

Alarajahuojennus otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2014. Sen keskeisenä tarkoituksena oli edistää pienyritysten kasvumahdollisuuksia. Nykyiset euromääräiset rajat ovat olleet voimassa vuoden 2021 alusta lukien.

Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto ja veron määrä ei ole automaattisesti sama asia kuin liikevaihto ja veron määrä, koska kaikkia myyntejä ja veroja ei oteta huojennuksessa huomioon. Asia on helppo tarkistaa verottajan sivuilta löytyvällä alarajahuojennuslaskurilla. Laskurin lopputulos antaa myös tarvittavat tiedot huojennuksen hakemiseen.

Huojennuksen laskennassa otetaan huomioon tilikauden liikevaihto ja myynnistä suoritettava vero, sekä myös verollisista ostoista vähennettävä vero. Laskentatavan vuoksi huojennus onkin sitä suurempi, mitä vähemmän verollisia ostoja tilikaudella on ollut. Palvelualoilla huojennus on tämän johdosta yleensä isompi kuin tavaroiden myyntiä harjoittavilla verovelvollisilla.

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Huojennus on lähtökohtaisesti sen tilikauden tuloa, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt. Maksuperusteista kirjanpitoa noudattaville huojennus on veronalaista tuloa kuitenkin vasta huojennuksen palautusvuonna.

Arvonlisäverovelvollisia ovat lähtökohtaisesti kaikki liiketoiminnan muodossa tavaroiden ja palvelujen myyntiä harjoittavat toimijat. Hallinnollisista syistä vähäinen toiminta on kuitenkin vapautettu arvonlisäverosta. Vapautus on tarkoitettu koskemaan vain pienimuotoista, harrastusluonteista ja satunnaista toimintaa.

Neutraalisuussyistä verovelvollisuuden alaraja on asetettu varsin matalaksi, jotta samankaltaisissa olosuhteissa toimivien pienyritysten verotuksellisesti eriarvoinen asema ei aiheuttaisi kilpailuvääristymiä. Verovelvollisuuden alaraja on katsottu tarpeelliseksi pitää suhteellisen matalana myös sen vuoksi, että yrityksille ei aiheudu kannustinta pilkkoa toimintojaan.

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja korotettiin vuoden 2021 alusta 15.000 euroon. Perusteena korotukselle oli vähäisen liiketoiminnan harjoittajille verotuksesta aiheutuvan hallinnollisen taakan keventäminen.

EU-direktiivin muutoksen myötä jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alarajahuojennuksen kaltaisia asteittaisia verohelpotuksia poistetaan. Uusia säännöksiä on sovellettava viimeistään 1.1.2025 alkaen. Muutoksen perustelujen mukaan asteittainen verohelpotus on monimutkainen eikä se juurikaan vähennä pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta.

Suomenkin on siten lakkautettava arvonlisäveron alarajahuojennusta koskeva nykyinen järjestelmä vuoden 2025 alkuun mennessä. Samassa yhteydessä tullaan varmasti käymään keskustelua arvonlisävelvollisuuden alarajan nostamisesta. Kansainvälisessä vertailussa Suomen arvonlisävelvollisuuden raja onkin varsin alhainen. Direktiivin muutos sallii alarajan asettamisen nykyisin jopa 85.000 euroon.

Pienimuotoisen toiminnan lisäksi arvonlisäverovelvollisuuden alarajalla on merkitystä varsinkin toiminnan alkuvaiheessa. Alaraja madaltaa kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen sekä edistää pienimpien yritysten kasvumahdollisuuksia. Alaraja on siksi säilytettävä Suomessakin ja huojennuksen poistamisen takia nykyistä alarajaa on myös korotettava.

Toivottavasti keskustelu uudesta alarajasta aloitetaan mahdollisimman pian, jotta yrittäjäksi siirtymistä pohtivat pystyvät arvioimaan uuden järjestelmän ja erityisesti tulevien alarajamuutosten vaikutuksia omaan toimintaansa.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies

Lue lisää:
Arvonlisäveron alarajahuojennuslaskuri